WPKG QUICK INSTALL:CATALA

From WPKG | Open Source Software Deployment and Distribution
Jump to: navigation, search

Instal·lació:

Instal·lació en el servidor Descarregat la ultima versió estable desde http://wpkg.org/Download (el client no) Alguna cosa com WPKG 1.0.2 – zip archive

Ara descomprimeix els fitxer.

En el servidor on vulgus instal·lar WPKG, crea una carpetaa compartida anomenada WPKG.

Copia dintre la carpeta compartida els quatre fitxers següents:

  wpkg.js ("motor WPKG")
  hosts.xml (noms de hosts, els quals utilitzara WPKG)
  profiles.xml (perfils disponibles pel host) i
  packages.xml (programari i "scripts" que seran desplegat o executats en les estacions de treball) 

Anem a editar hosts.xml (en el servidor, esclar) per afegir un equip de test. Entre les etiquetes <wpkg> i </wpkg> afegim les linies:

<host name="elteuequip" profile-id="Test" /> Substituin “elteuequip” pel nom de xarxa de l'estació de treball!

Això li diu al wpkg que l'estació de treball té que utilitzar el perfil Test. Si es volen assignar mes perfiles a un equip s'ha d'utilitzar el següent format..

<host name="host1" profile-id="custom1" > <profile id="addons1"/> <profile id="addons2"/> </host>

Bé, ara hem assignat un perfil al equip de treball, tot seguit hem de crear el perfil i afegir-li un paquet.

Editem el fitxer profiles.xml.

He esborrat tot del exemple de perfils i he creat un perfil simple anomenat Test. Entre les etiquetes profile ha de quedar aixi:

<profiles> <profile id="Test"> <package package-id="dia" /> </profile> </profiles>

Ara tenim un equip lligat a un perfil i el perfil conté un paquet anomenat “dia”.

Ara tenim que crear el nostre paquet, per fer-ho editem el fitxer packages.xml.

El fitxer packages.xml conté un seguit d'exemples. Ens desplacem al final del fitxer just abans de l'etiqueta de tancament </packages>.

Peguem el contingut següent:

<package id="dia" name="Dia Diagram Editor" revision="1" reboot="false" priority="1">
    <check type="file" condition="exists" path="%PROGRAMFILES%\dia\dia-0.97.1-1-uninstall.exe" />
    <install cmd='%SOFTWARE%\graphics\dia-setup-0.97.1-1.exe /S' />
    <upgrade cmd='%SOFTWARE%\graphics\dia-setup-0.97.1-1.exe /S' />
   <remove cmd='%PROGRAMFILES%\dia\dia-0.97.1-1-uninstall.exe /S' />
</package>


Hem obtingut aquesta definició d'instal·lació de http://wpkg.org/Dia. Tambe podeu torbar una lllarga llista de instal·lardors aqui: http://wpkg.org/Category:Silent_Installers

Descarregat una copia de Dia desde http://dia-installer.de/index_en.html

(dia-setup-0.97.1-1.exe)

Crea una carpeta dins la carpeta compartida WPKG anomenada graphics i copia el fitxer dia-setup-0.96.1-8.exe a dins.

Edita els parametres del paquet de tal forma que la ruta sigui la corresponent dels fitxers d'instal·lació del programa Dia.

<install cmd='\\yourserver\wpkg\graphics\dia-setup-0.96.1-8.exe /S' /> <upgrade cmd='\\yourserver\wpkg\graphics\dia-setup-0.96.1-8.exe /S' />

Això fintalitza la insta·lació del servidor.

Instal·lació del client.

Descarreguem una versio estable del client WPKG desde http://wpkg.org/Download

Hauria de ser alguna cosa similar a WPKG Client 1.2.1 (Not development release)

En una maquina destí, executem el WPKG Client 1.2.1.msi (l'utilitzarem per crear el fitxer de configuració que enviarem cap a les altres maquines)

El primer parametre que hem d'establir es la ruta de la carpeta compartida WPKG. (Conté el fitxer wpkg.js)

Hauria de ser alguna cosa similar a \\yourserver\WPKG\wpkg.js

Tanmateix pot utilitzar l'adreça IP look like \\192.168.10.1\WPKG\wpkg.js (Es recomana utilitzar l'adreça IP i assegurar-se que l'equip servidor tingui una IP estàtica)

Deixem la resta de parametres tal qual estan (/synchronize /nonotify /quiet)


Per el camp WPKG path user: 
NOTA: s'ha d'afegir WORKSTATION\, WORKGROUP\ o DOMAIN\ abans de username): 
192.168.1.1\username
DOMAIN\user 
Per el camp WPKG path password: el mot clau per aquest compte
Per els camps WPKG execution context, deixeu el camp User com a SYSTEM i el el camp password en blanc. Aquest serà l'usuari que s'utilitzarà per instal·lar els paquets.

Ara hem de clicar "Test settings" per verificar els nostres parametres. Si apareix algun problema, torneu a repassar els parametres. Si apareix el problema “Multiple connections to a server or shared resource by the same user”, proveu amb un nom diferent de servidor. Per exemple utilitzant l'adreça IP o el nom DNS complet.

No s'ha de rebre cap error [FAILED]. Quan els parametres estiguin correctes, s'ha de clicar el "export settings" per salvar els parametres en un fitxer XML. Ara premeu "Save". Això instal·larà el servei WPKG.

Anem a provar si tot funciona. Tenim el "host" definit, un perfil assignat, i els paquets preparats. Quan iniciem el servei WPKG, aquest anira a buscar el nom del equip, trobara el perfil Test i instal·larà el paquet DIA.

La manera més ràpida de provar que funciona, es anar a Inicio, Executar i escriure services.msc i premer OK. Buscar el servei WKPG i iniciar-lo.

Si tot està correcte, en un moments hauria d'apareixer un enllaç directe al programa DIA en el escriptori.